WWW.BROWNFIELDY.EU

Řepický "BROWNFIELD"

- podána žádost na MMR, pokračuje projektová část stavby - 28. 5. 2020

- schváleno do dalšího kola na MMR, pokračují projektové práce - 7. 4. 2020

Vyjádření poskytovatele dotace:

Objekt s níže uvedenou identifikací naplňuje cíl podprogramu a předmět podpory stanovený bodem 6.2. zásad podprogramu a je brownfieldem pro účely tohoto podprogramu.

ID: 5405

Název: Bývalý hospodářský dvůr v Řepici

Obec: Řepice

Toto vyjádření je jednou z povinných příloh žádosti o dotaci (viz. zásady podprogramu pro rok 2020).

- návrh - 28. 2 . 2020

- MMR -  vyhlášení dotačního titulu na revitalizaci a výstavbu brownfieldů - až 30 mil. Kč - 18. 12. 2019

- jednání s J. zákosteleckým - listopad-prosinec

- schválení našich objektů jako brownfield u Czechinvestu

- první návrhy 11 .10. 2019

- harmonogram prací - již začal, "Strašák" se začal projektovat, studovat a doufejme, že se nám povede na to získat dostatek peněz

- a co u nás v Řepici, nazval bych to "Strašák", pracovní název

Agentura Czechinvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není dostatečně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Institut pro udržitelný rozvoj sídel:

Brownfieldy jsou pozemky a budovy: urbanizované opuštěné nebo podvyužité, které mohou, ale nemusí mít ekologickou zátěž, které složitostí podmínek svého budoucího rozvoje odrazují soukromý a jiný kapitál od účelné intervence.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:

Brownfieldy jako veškeré pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci nebo jsou nedostatečně využité. Tyto nemovitosti jsou ekonomicky a fyzicky deprimující pro své okolí i pro sebe samotné.

Ministerstvo životního prostředí ČR:

Brownfieldy jsou veškeré pozemky zásadně narušené činností člověka tak, že nemohou být racionálně (efektivně) dále využívány nebo s potenciálem poškození životního prostředí.

Evropské strukturální a investiční fondy:

Brownfield je definován jako nevyužívá, zchátralá či ekologicky postižená nemovitost, která ztratila své původní využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.

- snímky z 4. 10. 2019