I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

1. Název
Obec Řepice
2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.
3. Organizační struktura
Uvedeno v Informace o obci
4. Kontaktní spojení
Uvedeno v Informace o obci
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Uvedeno v Informace o obci
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Uvedeno v Informace o obci
4.3 Úřední hodiny
Uvedeno v Informace o obci
4.4 Telefonní čísla
Uvedeno v Informace o obci
4.5 Čísla faxu
Uvedeno v Informace o obci
4.6 Adresa internetové stránky
Uvedeno v Informace o obci
4.7 Adresa e-podatelny
Uvedeno v Informace o obci
4.8 Další elektronické adresy
Uvedeno v Informace o obci
5. Případné platby lze poukázat
Uvedeno v Informace o obci
6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu
Uvedeno v Informace o obci
7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu
Uvedeno v Informace o obci
8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat poštou, na obecním úřadě v úřední hodiny nebo elektronicky.
11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo formou počítačového tisku
A4 1,00 Kč
A3 2,00 Kč
Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči
CD disk 11,00 Kč
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 100,- Kč za každou ukončenou hodinu.
Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje obec informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Řepice

Řepice 1
386 01 Strakonice
383 326 545
724 181 029
ou@repice.cz
Vytvořeno službou Webnode