Kanalizační přivaděč

Kdy a kde byla vynalezena vůbec první kanalizace na světě se přesně neví... První zmínky o existenci kanalizačního systému a odpadové jámě se vyskytují v mytologii semitských Akadů, kteří přesídlili do Babylonu okolo roku 2 600 př. Kr. V mezopotámských (území zhruba odpovídající Iráku, severovýchodní Sýrii, jihovýchodnímu Turecku a jihozápadnímu Íránu) a protoindických městech (velká část dnešního Pakistánu a severozápadní Indie) budovali kolem roku 2 510 př. Kr. speciální kanalizační systémy na odvádění odpadních vod a podle vykopávek v městech Harapo a Mohendžo – daro, můžeme mluvit dokonce i o koupelnách a toaletách.
 
Kanalizace v Řepici je sice podstatně mladší, ale i v této oblasti jde vývoj kupředu a bezstarostné vypouštění odpadů kamsi do přírody již asi není tím, čím by se naše společnost ráda pochlubila. Již několikrát jsem zaslechl zmínku o tom, že jsme sice obec roku, ale splašky vypouštíme pořád do rybníka.
 
Tímto problémem se zabývá i nařízení vlády č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. V náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, mj. ukládá vodoprávním úřadům povinnost stanovit podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby požadavky na kvalitu odtoku, definované tímto nařízením, byly splněny nejpozději do 22. 12. 2015. Co to přinese obcím pod 2000 obyvatel, tedy i té naší? V podstatě to zamená, že přiměřeným čistěním by měly být vybaveny i ty nejmenší obce. V našem případě připadá v úvahu buď vybudování vlastní čistírny odpadních vod nebo napojení na kanalizační systém města Strakonice, který byl právě kvůli napojení okolních obcí posílen. Výstavba vlastní ČOV by byla finančně srovnatelná s napojením na kanalizaci Strakonic. Další náklady by ovšem byly spojeny s jejím provozem. Obec Řepice se proto rozhodla napojit na Strakonickou kanalizaci a zbavit se tak možných komplikací spojených s provozem vlastní ČOV.
Jak asi tušíte, bude to veliká změna, kterou pocítí všichni především zavedením placení stočného. S tím se bohužel nedá nic dělat a doba, kdy jsme mohli naše odpadní vody vypouštět bezstarostně do přírody je pryč. Jak velké bude stočné zatím nevíme, ale budeme vás včas informovat až proběhnou patřičná jednání. Další změnou bude i to, že již nebude nutné ba naopak bude nežádoucí, aby byly odpadní vody předčišťovány v domovních ČOV nebo septicích. Provozovatel kanalizace přímo vyžaduje, aby tato zařízení byla odpojena a odpady byly napojeny přímo do kanalizačního systému. Čistírny odpadních vod totiž ke svojí správné funkci potřebují dostatečný přísun "špinavé" vody.
 
Takto finančně náročnou akci rozhodně není možné zvládnout pouze financováním z obecního rozpočtu. Na tento rok byla podána žádost o dotaci do programu MZe 129 250 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu. Získání této dotace je proto klíčovým předpokladem. 
 
Celý projekt byl připraven Ing. Lenkou Brücklerovou. Pozemkově je vše vyřešeno a stavební povolení bylo vydáno již 3. září 2014. Předběžný rozpočet na celou akci je 7.900.000 Kč (včetně DPH) a dotace z této výzvy je 65% (+10% Krajský úřad JK) To znamená předpokládanou spoluúčast obce ve výši 1.950.000 Kč s DPH. V případě, že letos dotaci získáme, dojde v tomto roce i k realizaci. S investicí se již počítá ve schváleném rozpočtu na rok 2015. Bude to sice významná položka v rozpočtu a určitě alespoň částečně omezí další výdaje, nicméně neměl by to být pro obec větší problém. Pokud bude obec čerpat nějaký úvěr, bude to pravděpodobně pouze na překlenutí jednotlivých fází a určitě nedojde k zadlužení obce na dlouhá léta.
 
 
 
TH

 

 

Řepice

Řepice 1
386 01 Strakonice
383 326 545
724 181 029
ou@repice.cz
Vytvořeno službou Webnode